Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra: studijų kokybė

Studijų kokybės užtikrinimas remiasi kokybės kultūros puoselėjimu, kylančiu iš Vilniaus kolegijos misijoje įtvirtintų vertybių, studijų duomenų stebėsena ir analize bei vidiniu dialogu apie nuolatinį kokybės gerinimą, kuris grindžiamas surinktais duomenimis bei išorinio studijų vertinimo rezultatais.

STUDIJŲ KRYPTIES KOMITETAI

Kolegijoje už studijų programų kokybės užtikrinimą ir nuolatinį tobulinimą atsakingi studijų krypties komitetai arba studijų programų komitetai (kai kryptyje vykdomos kelios studijų programos). Jie savo veikloje vadovaujasi Studijų komitetų nuostatais. Komitetą sudaro kryptyje dirbantys dėstytojai, socialiniai partneriai ir studentų atstovai.

Aplinkos inžinerijos studijų krypties komitetas

Žemės ūkio studijų krypties komitetas

IŠORINIS STUDIJŲ KRYPČIŲ VERTINIMAS

Periodiškai vykdomas išorinis studijų krypčių vertinimas, kurį organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras. Kolegijoje vykdomų studijų krypties išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Išorinis studijų vertinimas padeda efektyviau įsivertinti studijų kokybę ir atliekamus vidinius studijų kokybės užtikrinimo procesus bei padeda tobulinti studijas.

KASMETINĖ STUDIJŲ KRYPČIŲ STEBĖSENA

Kiekvienais metais katedra atlieka studijų krypčių kokybės stebėseną: identifikuoja studijų krypties stiprybes, tobulintinus aspektus, numato tobulinimo priemones

APKLAUSOS

Kolegijoje vykdomos periodinės studentų, absolventų, dėstytojų, darbdavių apklausos. Studijų kokybės vertinimo anketos  prisideda prie studijų kokybės gerinimo.

Apklausų rezultatai skelbiami: https://atf.viko.lt/studentams/apklausu-rezultatai/

ĮGYTO IŠSILAVINIMO VERTĖ

Baigusiems Agroverslo technologijų studijų programą suteikiamas Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras, o baigusiems Kraštovaizdžio dizaino studijas – Inžinerijos mokslų profesinis bakalauro laipsnis. Jie visiems plačiai atveria duris į tarptautinį ir nacionalinį verslo sektorių.

Aplinkos inžinerijos studijų krypties savianalizės suvestinė