Dekanatas

Fakulteto dekanatas yra kolegiali dekano patariamoji institucija. Jį sudaro dekanas, prodekanas, skyrių ir katedrų vedėjai. Į dekanato posėdžius gali būti kviečiami fakulteto kitų padalinių vadovai, dėstytojai ir studentai. Dekanatas svarsto ir priima nutarimus fakulteto organizaciniais, studijų, ūkio, administraciniais ir kitais klausimais, teikia siūlymus Akademinei Tarybai, Kolegijos direktoriui, fakulteto dekanui, fakulteto tarybai.

Dekanato pirmininkas
dr. Nijolė Liepienė – Agrotechnologijų fakulteto dekanė

Dekanato nariai
Ramunė Vanagaitė, prodekanė
Mikas Balkevičius, projektų vadovas
Rasa Miakinkovienė, studijų skyriaus vedėja
Nijolė Ružienė, mokslo taikomosios laboratorijos vedėja
Rimantė Kondratienė, Kraštotvarkos katedros vedėja
Aivaras Paukkštė, Veterinarinės medicinos katedros vedėja
Irena Čerčikienė, Chemijos katedros vedėja
Laimutė Milašienė, Maisto technologijos katedros vedėja
Viktoras Preikša, Kompiuterių centro vedėjas
Arvydas Kerbelis, ūkio tarnybos vedėjas