Dekanatas

Fakulteto dekanatas yra kolegiali dekano patariamoji institucija. Jį sudaro dekanas, prodekanas, skyrių ir katedrų vedėjai. Į dekanato posėdžius gali būti kviečiami fakulteto kitų padalinių vadovai, dėstytojai ir studentai. Dekanatas svarsto ir priima nutarimus fakulteto organizaciniais, studijų, ūkio, administraciniais ir kitais klausimais, teikia siūlymus Akademinei Tarybai, Kolegijos direktoriui, fakulteto dekanui, fakulteto tarybai.

Dekanato pirmininkas
dr. Nijolė Liepienė – Agrotechnologijų fakulteto dekanė

Dekanato nariai:
Ramunė Vanagaitė, prodekanė;
Rasa Miakinkovienė, Studijų skyriaus vedėja;
Nijolė Ružienė, mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja, Erasmus+ koordinatorė;
dr. Gražina Palaitytė, Kraštotvarkos ir agroverslo katedros vedėja;
Aivaras Paukštė, Veterinarinės medicinos katedros vedėjas;
Irena Čerčikienė, Chemijos katedros vedėja;
Laimutė Milašienė, Maisto technologijos katedros vedėja;
Sigita Skroblienė, projektų vadovė;
Rolandas Norkūnas, komunikacijos ir kompetencijų plėtros vadovas;
Arvydas Kerbelis, ūkio tarnybos vadovas;
Asta Mikėnienė, Studijų skyriaus vadybininkė.