Dekanatas

Fakulteto dekanatas yra kolegiali dekano patariamoji institucija. Jį sudaro dekanas, prodekanas, skyrių ir katedrų vedėjai. Į dekanato posėdžius gali būti kviečiami fakulteto kitų padalinių vadovai, dėstytojai ir studentai. Dekanatas svarsto ir priima nutarimus fakulteto organizaciniais, studijų, ūkio, administraciniais ir kitais klausimais, teikia siūlymus Akademinei Tarybai, Kolegijos direktoriui, fakulteto dekanui, fakulteto tarybai.

Dekanato pirmininkas
Ramunė Vanagaitė – Agrotechnologijų fakulteto dekanė

Dekanato nariai:
dr. Erika Kubilienė, Prodekanė;
Rasa Miakinkovienė, Studijų skyriaus vedėja;
Nijolė Ružienė, Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja, Erasmus+ koordinatorė;
dr. Gražina Palaitytė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja;
Jurgita Lazdauskienė, Chemijos ir maisto technologijos katedros vedėja;
dr. Virginija Jarulė, Veterinarijos katedros vedėja;
Asta Mikėnienė, Studijų skyriaus vadybininkė;
Rolandas Norkūnas, komunikacijos ir kompetencijų plėtros vadovas;
Arvydas Kerbelis, Ūkio tarnybos vadovas;
Marius Ignatonis, Projektų vadovas;
Rasa Burneikienė, Dekanato posėdžių sekretorė.