Mokslo taikomoji veikla ir eksperimentinė plėtra

Agrotechnologijų fakultetas, įgyvendindamas Vilniaus kolegijos Strategijos 2021–2025 m. m. antrąjį strateginį tikslą, siekia stiprinti į socialinę atsakomybę ir inovacijas orientuotą strateginę partnerystę TMTEP ir projektinėse veiklose, sprendžiant šaliai ir regionui aktualias problemas, kurti žinių visuomenę, tobulinti dėstytojų tyrimines kompetencijas, vykdyti veiklos pasauliui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, įtraukti studentus į efektyvią TMTEP ir projektinės veiklos rezultatų sklaidą. Fakultete taikomuosius mokslinius tyrimus atlieka tyrėjų grupės trijose mokslo srityse (gamtos, technologijos ir žemės ūkio), šešiose mokslo kryptyse (chemijos, chemijos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, agronomijos, gyvūnų mokslų ir veterinarijos), chemijos, maisto technologijų, aplinkos inžinerijos, žemės ūkio ir veterinarijos studijų kryptyse.

Fakultete plėtojama mokslo taikomoji veikla apima įvairių metodinių priemonių ir projektų rengimą, dalyvavimą įvairiose užsakomosios projektinės veiklos darbuose. Studijos Fakultete yra grindžiamos moksliniais tyrimais – studentai rengia tiriamojo pobūdžio baigiamuosius darbus, jie skatinami įsitraukti į taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, aktyviai dalyvauti Fakulteto Studentų mokslinės draugijos veiklose. Dėstytojai ir tyrėjai kartu su studentais vykdomų taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus pristato nacionalinėse ir tarptautinės konferencijose, publikuoja straipsnius šalies mokslo leidiniuose ir tarptautiniuose žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse. Didelį dėmesį Fakultetas skiria eksperimentinei, konsultacinei, kompetencijų tobulinimo veiklai, organizuoja įvairius edukacinius renginius moksleiviams, mokymus, kursus bei seminarus visuomenei.

Fakultete kasmet organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“, kurioje mokslinius pranešimus skaito Lietuvos bei užsienio šalių aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai ir tyrėjai, bei studentai. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti moksliniai straipsniai publikuojami kasmetiniame konferencijos straipsnių rinkinyje, kuris viešinamas Vilniaus kolegijos tinklalapyje.

Fakultete atliekami taikomieji moksliniai tyrimai apima ir studentų nuomonės tyrimus. Šių tyrimų rezultatai naudojami studijų programų kokybei užtikrinti ir tobulinti.

Agrotechnologijų fakultete įrengtos cheminės ir biocheminės analizės, maisto technologijų laboratorijos, kuriose vyksta studijų programų Taikomoji cheminė analizė ir Maisto technologija studentų praktiniai užsiėmimai. Laboratorijose įdiegta moderni laboratorinė įranga (dujų chromatografas, didelio efektyvumo skysčių chromatografas, plonasluoksnės chromatografijos sistema, spektrofotometrai, mikrobanginis mineralizatorius / eterinių aliejų ekstraktorius, automatinis ekstraktorius tirpikliais, rotacinis garintuvas, refraktometras, poliarimetras, rotacinis viskozimetras ir kt.). Laboratorijose atliekami geriamojo vandens, dirvožemio, augalinės žaliavos, bičių medaus cheminiai tyrimai chromatografijos, spektrofotometrijos, titrimetrijos (automatiniais titratoriais), refraktometrijos, elektrometrijos ir kt. metodais.

Chemijos ir maisto technologijos katedrai priklausančių laboratorijų veiklos sritys:

  • gyventojų ir įmonių geriamojo vandens, dirvožemio kokybės cheminiai/fizikiniai tyrimai, užsakomieji tyrimai augalinei žaliavai tirti;
  • įvairių maisto produktų receptūros ir technologijos sukūrimas;
  • tyriminių kompetencijų tobulinimo renginiai Vilniaus miesto moksleiviams, kurie atlieka gamtamokslinius tiriamuosius projektus;
  • Vilniaus kolegijos studentų tyriminės mokslinės veiklos skatinimas, tyrėjų įgūdžių formavimas.

Fakultete atliekami taikomieji moksliniai tyrimai, teikiamos užsakomosios projektinės veiklos paslaugos:

1) Šulinio, gręžinio, vandentiekio vandens kokybės cheminiai / fizikiniai tyrimai (amonio, nitritų, nitratų, geležies (bendrosios), mangano, fosfatų (bendrojo fosforo) kiekio nustatymas spektrofotometrijos metodu; chloro (laisvojo), bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio), kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu; ištirpusio deguonies, savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metodu; pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu; biocheminio deguonies suvartojimo (BDS) per n parų nustatymas neskiestų mėginių metodu; cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) nustatymas permanganatinės oksidacijos metodu).

2) Dirvožemio kokybės cheminiai / fizikiniai tyrimai (pH nustatymas (potenciometrija); hidrolizinio rūgštingumo nustatymas (titrimetrija); organinės medžiagos nustatymas spektrofotometrijos metodu; judraus fosforo ir kalio nustatymas Egnerio – Rimo – Domingo metodu (spektrofotometrijos); nitratinio azoto kiekio nustatymas; judriosios geležies (II) ir (III) kiekio nustatymas; mainų katijonų (Ca ir Mg) kiekio nustatymas).

3) Vaisių, daržovių, arbatžolių cheminiai / fizikiniai tyrimai (bendras titruojamas rūgštingumas titrimetrijos metodu; vitamino C kiekis, bendras polifenolinių junginių kiekis, bendras flavonoidų kiekis, kofeino kiekis spektrofotometrijos metodu; taninų kiekis titrimetrijos metodu; sausų medžiagų kiekis refraktometrijos metodu; pH nustatymas; antioksidacinis aktyvumas DPPH metodu).

4) Grūdų produktų cheminiai / fizikiniai tyrimai (bendras titruojamas rūgštingumas titrimetrijos metodu; pH nustatymas).

5) Medaus ir jo produktų cheminiai / fizikiniai tyrimai (drėgmės kiekis (refraktometrijos metodas); savitasis elektrinis laidis (SEL); hidroksimetilfurfuralio (HMF) kiekis spektrofotometrijos metodu; bendras polifenolinių junginių kiekis spektrofotometrijos metodu).

Laboratorijų veiklos perspektyvos – plėsti dirvožemio bei augalinės žaliavos tyrimų spektrą, vykdyti ekologišką eterinių aliejų ekstrakciją iš augalinės žaliavos (ekstrakcija be tirpiklių) ir kt. Eterinių aliejų ekstrakcija iš žalios, šaldytos ir džiovintos žaliavos bus siūloma ir užsakovams – fiziniams ir juridiniams asmenims.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros tyrėjai atlieka tarpkryptinius taikomuosius mokslinius tyrimus pagal užsakomosios projektinės veiklos sutartis (pvz., „Dirvožemio, praturtinto Frass’o trąšomis, įtaka baltosios garstyčios (Sinapis alba) produktyvumui“; „Kalnujų“ žemės ūkio bendrovėje taikomų racionų melžiamoms karvėms įtakos produktyvumui ir pieno sudėčiai analizė“; „Gyventojų ir įmonių geriamojo vandens, dirvožemio kokybės bei augalinės žaliavos užsakomieji tyrimai“), sprendžia aktualius teorinius bei praktinius dirvotyros ir artimų mokslų (agrochemijos, žemdirbystės, žemėtvarkos ir melioracijos, ekologijos) uždavinius.

Dekoratyvinių augalų ir želdinimo centras „VikoFlora“ – tai praktinio mokymo bazė studijų programų Kraštovaizdžio dizainas ir Agroverslo technologijos studentams. Tai mokomasis – praktinis centras su įrengtomis ir funkcionuojančiomis medelyno dalimis, žolinių ir sumedėjusių augalų kolekcijomis. Tikslas – tobulinti kolekcinio augyno struktūrą, plėsti asortimentą, atlikti lauko eksperimentus, vykdyti stebėjimus, analizuoti dekoratyvinių augalų vystymosi procesų priežastis, nagrinėti dekoratyvinių augalų augimo ypatumus besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis, efektyviai atlikti lauko ir profesinės veiklos praktikas bei taikomuosius mokslinius tyrimus. „VikoFlora“ teikia konsultacijas želdinimo ir augalų priežiūros klausimais, organizuoja floristikos kursus bei edukacijas visuomenei, vykdo užsakomuosius aplinkotvarkos projektus.

Fakulteto Veterinarijos klinikoje dirbantys patyrę veterinarijos gydytojai ir felčeriai teikia plataus profilio veterinarijos paslaugas smulkiesiems naminiams ir egzotiniams gyvūnams, atlieka įvairius tyrimus, konsultuoja gyvūnų laikymo, priežiūros ir šėrimo klausimais. Klinikos kolektyvo darbuotojai dirba ne tik veterinarijos gydytojais, bet ir docentais bei lektoriais Vilniaus kolegijos Veterinarijos katedroje, atlieka užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus (pvz., „Parazitologinės būklės analizė ekologiniuose ir neekologiniuose gyvulininkystės ūkiuose“; „Gydomų gyvūnų žaizdų gijimo įvertinimas naudojant K-Laser technologiją“; „Šuns juosmens stuburo slankstelio kompiuterinis (skaitinis) dinaminis modelis“; „Lūžio rizikos balo skaičiuoklės kūrimas“). Veterinarijos klinika yra Veterinarijos studijų programos studentų praktinio mokymo bazė.