Agroverslo technologijos
Pagrindinė informacija

Programos pavadinimas:  Agroverslo technologijos
Kodas:  I01
Fakultetas:  Agrotechnologijų fakultetas
Krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis: I01 Žemės ūkis
Dėstoma kalba: Lietuvių
Forma: nuolatinė (dieninė, sesijinė).
Pasirinkus nuolatines sesijines studijas galima studijuoti nuotoliniu būdu.
Trukmė: 3 metai
Suteikiamas laipsnis:  Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos kreditai: 180

Įdomu

Jei tavo akis džiugina žydintys sodai ar vilnijantys bekraščiai javų laukai, patinka šiltnamyje nokstančių pomidorų kvapas, norėtum pats auginti maistingus, skanius ir sveikus žemės ūkio produktus, tuomet rinkis Agroverslo technologijų studijas. Jei esi kruopštus, kūrybingas, sumanus, mėgsti kasdienius iššūkius šios studijos ir būsimas darbas tau patiks.
Studijuodamas tapsi aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistu, gebančiu dirbti  žemės ūkio gamybos ir jo infrastruktūros įmonėse, išmoksi valdyti įvairią žemės ūkio techniką ir įrenginius.
Norėdamas, išvykti dalinėms studijoms ir praktikoms, galėsi rinktis ir užsienio šalis. Mūsų  studentai dalinėms studijoms vyksta į Jungtinę Karalystę, Bulgariją, Vokietiją ir kitur.

Apie mainų programose dalyvaujančias mokymo įstaigas sužinosi čia.

Įvairu

Agroverslo technologijų studijų programa parengta Vokietijos Anhalto aukštosios žemės ūkio mokyklos Žemės ūkio studijų programos pagrindu. Ją studijuodamas galėsi rinktis žemės ūkio skaitmeninimo ir žaliojo kurso arba organinės žemdirbystės specializacijas. Daugiau apie studijų dalykus:

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių, nuotolinių studijų planas
(įstojusiems 2021-2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Komunikavimo pagrindai 4 E
Taikomoji matematika ir informatika 4 A
Dirvotyra 3 P
Žemės ūkio chemija ir analizė 3 E
Augalų patologija ir apsauga 3 E
Ekonomikos pagrindai, rinkodara ir rinkos tyrimai 7 P
Agrochemijos praktika 3 A
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 E
Augalų mityba 4 P
Ūkinių gyvūnų genetika ir veisimas 4 E
Ūkinių gyvūnų anatomija ir fiziologija 4 E
Ūkinių gyvūnų mityba  ir pašarų apskaita 4 P
 Profesinė praktika I 6 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Augalininkystė 6 E
Ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena 6 E
Žemės ūkio technika 5 E
Žemės ūkio verslo vadyba 6 E
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 3 P
Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos ekonomika 4 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žemės ūkio produktų kokybė, laikymo ir perdirbimo procesų modeliavimas 6 E
Agropolitika ir žemės ūkio teisė 4 E
Buhalterinė apskaita ir mokesčiai 4 E
Agrorinka ir prekyba žemės ūkio produktais 3 E
Biotechnologija augalininkystėje ir gyvulininkystėje 5 E
Profesinė praktika II 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 4 E
5 semestras (30 kreditų)
Specializacija Žaliasis kursas
Specializacijos dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Agrarinė aplinkosauga 4 E
Biologinė įvairovė ir kraštovaizdžio apsauga 4 E
Trumpųjų maisto grandinių valdymas ir proceso skaitmeninimas 8 E
Žiedinė ekonomika 4 E
Profesinė praktika II 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 6 E
Specializacija Tvaraus ūkininkavimo sistemos
Specializacijos dalykai Kreditų skaičius Vertinimas*
Agroekologija 3 E
Biologinė dinaminė žemdirbystė 5 E
Ekologinė žemdirbystė 5 E
Gamtinė žemdirbystė ir agromiškininkystė 4 E
Žemės ūkio produktų sertifikavimas 3 E
Profesinė praktika II 4 A
Alternatyviai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mėsos produktų technologija/ Duonos gaminių kepimo technologija 6 E
6 semestras (30 kreditų)
Kompiuterinės ūkio valdymo programos (pvp) 4 A
Žemės ūkio skaitmeninės technologijos praktika 4 A
Baigiamoji praktika 12 A
Baigiamasis darbas 10 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A – ataskaita;

P – projektas;

BD – baigiamasis darbas.

 

Ko išmoksiu

Baigęs studijas tapsi aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistu. Tu gebėsi planuoti, organizuoti ir kontroliuoti įvairių žemės ūkio įmonių veiklą. Daugiau apie būsimas kompetencijas:Baigęs studijas gebėsi:

 • paaiškinti augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus, augalų auginimo sąlygas, dirvožemio derlingumo palaikymo svarbą, augalų mitybos procesus;
 • apibūdinti atskirų ūkinių gyvūnų rūšių biologines, ūkines savybes, genetiką, veisimą, laikymą, higieną, gerovę ir ūkinių gyvūnų mitybos technologijas;
 • taikyti tiksliosios žemdirbystės metodus augalų auginimo technologijose, naudojant GIS sistemas  ir duomenų bazes;
 • pasirinkti inovatyvias augalų ir gyvūnų auginimo technologijas įvairioms ūkininkavimo sistemoms, tausos esamus gamtos resursus, biologinę įvairovę;
 • vertinti pasėlių derliaus formavimo principus ir dėsningumus;
 • naudoti kompiuterines ūkio valdymo programas duomenims gauti, kaupti, apdoroti, analizuoti ir naudoti ūkio veiklos planavime;
 • paaiškinti maisto žaliavų gamybos, apdorojimo, laikymo bei perdirbimo procesus.
 • analizuoti augalinės ir gyvūninės produkcijos kokybės tyrimus bei kokybės kontrolės rezultatus;
 • vykdyti augalinės ar gyvūninės produkcijos laikymą, pirminį perdirbimą ir paruošimą realizacijai, parinks tinkamą žaliavą, modernią įrangą diegiant maisto produktų technologijas;
 • taikyti profesinėje veikloje socialinių mokslų teorines žinias ir modelius;
 • žinoti bendrąją žemės ūkio politiką, jos tikslus, susijusius su  žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkiais, orientuotais į Europos Sąjungos (ES) strategijos įgyvendinimą;
 • vertinti žemės ūkio verslo ūkinės veiklos procesus, rezultatus bei parinks žemės ūkio produktų rinkodaros strategijas ir modelius;
 • planuoti, organizuos ir kontroliuos žemės ūkio subjektų veiklą, pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos procesus, numatys ir parinks veiklos finansavimo šaltinius, kreditavimo formas, investicinius (inovacijų) žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus;
 • analizuoti, vertins ūkio duomenis, taikys duomenų analizės rezultatus sprendimams priimti ir veiklai planuoti;
 • bendrauti ir bendradarbiaus įvairiose komunikacinėse situacijose, argumentuotai reikš mintis dalyvaujant konsultacijose;
 • gebėti formuluoti problemą, nustatyti tikslą, priimti racionalius sprendimus;
 • naudotis moksline literatūra, rekomendacijomis bei teisės aktais, juos analizuos ir taikys praktinėje veikloje;
 • dirbti savarankiškai ir komandoje, spręsti problemas, priimti vadybinius sprendimus ir teikti siūlymus žemės ūkio verslų valdymui.

Ar studijas finansuoja valstybė?

Studijuoti Agroverslo technologijas galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Stojant į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietą (baigusiems 2024 m.) reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų (Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, bet kurio kito dalyko). Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (t. y. bent 16 balų).

Konkursinį balą, renkantis Agroverslo technologijų studijas sudaro:

Dalykas Koeficientas Skaičiuojama
Biologija 0,4 E
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 E
Chemija arba fizika, arba biologija arba informacinės technologijos 0,1 E/MP
Kitas dalykas (pasirinktinai, nesutampantis su 1, 2, 3) * 0,3 E/MP

Jį sudaro:
E – valstybinis brandos egzaminas;
MP – metinis pažymys.

*Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros, (iki 2012 m.) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

Išsamiau apie stojimo sąlygas galite rasti:

https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/

Ar gaučiau stipendiją?

Gerai besimokantys studentai gali gauti stipendiją.
Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos. Skatinamosios stipendijos dydis yra 1,5 BSĮ (bazinė socialinė išmoka, šiuo metu yra 55 Eur) padidintos -3 BSĮ.

Studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose gali būti skiriama papildoma iki 200 Eur tikslinė skatinamoji stipendija, kurią skiria Žemės ūkio ministerija.
Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama  Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis Studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį.
Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nesi vilnietis?

Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. Nuomos mokestis nuo 65 Eur/mėn.

Ar būsi paklausus darbo rinkoje?

Absolventai, baigę Agroverslo technologijų studijas, dirba tarptautinėse žemės ūkio verslo struktūrose, su žemės ūkiu susijusiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio konsultavimo institucijose, plėtoja savo verslą.

Patiko mokytis?

Baigęs Agroverslo technologijų studijas mokslus galėsi tęsti Kauno Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Nori sužinoti daugiau?

Norėtum apie Agroverslo technologijų studijas sužinoti daugiau ar turi klausimų?
Mūsų fakulteto dėstytojai rengia nuotolinės konsultacijas ir plačiau papasakoja apie studijas, atsako į rūpimus būsimųjų studentų klausimus. Klausimus gali pateikti stojantiesiems@atf.viko.lt

Nuomonės

Nori sužinoti, ką apie studijas galvoja kiti?

…Visą laiką norėjau tapti ūkininku, todėl pasirinkau studijuoti Agroverslo technologijas Vilniaus kolegijoje. Esu gimęs nedideliame miestelyje Baisogaloje. Būdamas mažas persikėliau gyventi į Vilnių, bet niekada neapleidau gimtinės. Čia pas senelius leisdavau vasaras. Studijos labai padėjo praplėsti augalininkystės, gyvulininkystės bei verslo kūrimo ir valdymo žinias ir pritaikyti jas daržovių ūkyje. Visai neseniai, padedamas šeimos narių, Baisiogaloje įkūriau „Ekologinį Burnių ūkį“. Su dauguma dėstytojų tapome tiesiog draugais. Jeigu trūksta žinių tam tikrose ūkininkavimo srityse, į juos visada galiu kreiptis pagalbos.

Absolventas Rokas Burnys

…Visada žinojau, kad mano studijos bus susijusios su žemės ūkiu, todėl labai nudžiugau atradusi Agroverslo technologijų programą Vilniaus kolegijoje. Ūkininkaujantys tėvai buvo labai didelė paskata rinktis šias studijas, o įgytos teorinės ir praktinės žinios labai pagelbėjo kuriant nuosavą ūkį. Studijų metu suteikiamos ne tik teorinės žinios, bet ir praktinės – praktikos įmonėse ir ūkiuose, laboratorijose, galimybės dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose. Fakultete sutikti dėstytojai lieka draugais visam gyvenimui, kai tik reikia patarimų ar pagalbos – visada žinau, kad turiu į ką kreiptis, nes jie buvo ne tik dalyko mokytojai, bet ir psichologai, kurie išklausydavo, suprasdavo ir palaikydavo.

Absolventė Vita Barzdaitė