Cheminė analizė

 

Pagrindinė informacija

Programos pavadinimas:  Cheminė analizė
Kodas:  6531CX001
Fakultetas:  Agrotechnologijų fakultetas
Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
Studijų kryptis: C01 Chemija
Dėstoma kalba: Lietuvių
Forma: nuolatinė
Trukmė: 3 metai
Suteikiamas laipsnis:  Fizinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos kreditai: 180

Įdomu

Tau įdomu, iš ko sudaryti aplink esantys daiktai, vienas ar kitas kvapas?  Kaip nustatyti vandens ar oro švarą? O gal tiesiog mėgsti eksperimentus laboratorijoje? Tuomet susiek savo gyvenimą su chemiko specialybe. Cheminė analizė – tai vienintelė koleginių studijų programa Lietuvoje, kurią gali studijuoti Vilniaus kolegijoje.
Be cheminių tyrimų neišsiverčiama kuriant ir gaminant chemijos, biotechnologijų, agrochemijos, kosmetikos, maisto produktus, atliekant mokslinius ir aplinkos apsaugos tyrimus. Studijuodamas tapsi kvalifikuotu tyrėju, gebančiais valdyti šiuolaikinę laboratorinę įrangą, išmanysi tyrimo metodų parinkimo principus, gebėsi atlikti cheminę ir biocheminę analizę.
Norėdamas, išvykti dalinėms studijoms ir praktikoms, galėsi rinktis ir užsienio šalis. Mūsų  studentai dalinėms studijoms vyksta į Suomiją, Čekiją, Portugaliją, Lenkiją, Turkiją, kitas šalis.

Apie mainų programose dalyvaujančias mokymo įstaigas sužinosi čia.

„Lietuvos ryto“  televizijos laida „Renkuosi studijuoti“

Čia galite pamatyti „Lietuvos ryto“ televizijos transliuotą laidą „Renkuosi studijuoti“ apie Cheminės analizės studijų programą.

Kas yra cheminė analizė sužinosi pažiūrėjęs šį filmuką.

Įvairu

Šiuolaikinis pasaulis neįsivaizduojamas be cheminių tyrimų, tad studijuodamas mokysies pačių įvairiausių teorinių dalykų, o praktinius įgūdžius lavinsi cheminės analizės laboratorijose. Daugiau apie studijų dalykus:

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531CX001
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis C01 Chemija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos

Įstojusiems 2020 m.
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti maisto ir chemijos pramonės įmonių, mokslo ir visuomenės sveikatos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, mokymo įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijos pramonės, farmacijos įmonėse.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu);
 • pateikti tyrimo rezultatus raštu ar žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ir mokymąsi;
 • dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
 • vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
 • bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų;
 • demonstruoti socialinį atsakingumą už savo darbo rezultatus ir jų poveikį organizacijai bei visuomenei;
 • paaiškinti cheminius reiškinius, remdamasis pagrindinių chemijos sričių teorijomis ir faktais;
 • taikyti žinias praktinėje veikloje apie chemijos ir biotechnologijų pramonės svarbiausius technologinius procesus;
 • taikyti matematikos, statistikos, fizikos ir informacinių technologijų žinias cheminės analizės rezultatams apdoroti;
 • planuoti cheminės analizės eigą, valdyti materialinius išteklius;
 • taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės teorinius pagrindus ir metodus cheminiams tyrimams;
 • saugiai dirbti su cheminėmis medžiagomis, standartine laboratorine įranga ir prietaisais;
 • parinkti reikalingas medžiagas ir priemones, paruošti mėginius analizei;
 • atlikti tyrimą pagal tinkamai pasirinktą analizės metodą;
 • patikimai atlikti cheminę kokybinę bei kiekybinę analizę;
 • statistiškai apdoroti ir vertinti tyrimų rezultatus, juos dokumentuoti;
 • spręsti praktines chemijos problemas, remdamasis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais.

Nuolatinių studijų planas 

(įstojusiems 2022, 2023 m),

1 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba 3 E
Profesinė užsienio kalba 3 SD
Bendroji ir neorganinė chemija 9 E
Informacinės technologijos 6 E
Žmogaus sauga 3 E
Matematika ir statistika 3 SD
Laboratorinių tyrimų pagrindai 3 A

2 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 3 E
Matematika ir statistika 6 E
Taikomoji fizika 6 E
Laboratorijų veikla 3 E
Analizinė chemija 9 E
Tyrėjo įgūdžių praktika 3 A

3 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Fizikinė chemija 6 E
Spektrinė analizė 6 E
Organinė chemija 6 E
Biochemija 3 E
Mikrobiologija 3 E
Cheminės analizės kokybė 3 E
Cheminės analizės kokybės mokomoji praktika 3 A

4 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Biotechnologija 3 E
Chromatografinė analizė 6 E
Maisto analizė 6 P
Cheminių tyrimų profesinės veiklos praktika 9 A
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Anglų kalba pažengusiems, Kūno kultūra 6 E

5 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mokslinių tyrimų metodologija 3 E
Biocheminės analizės metodai 6 P
Aplinkosauga 3 E
Aplinkos objektų analizė 6 P
Elektrocheminė analizė 6 E
Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas 6 E

6 semestras (30 kreditų)

Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 20 A
Baigiamasis darbas (projektas) 10 BD gynimas

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:

E – egzaminas;

A  – ataskaita;

P – projektas;

SD – savarankiškas darbas;

BD  – baigiamasis darbas.

Ko išmoksiu

Baigęs studijas tapsi aukštos kvalifikacijos cheminės analizės specialistu, gebančius taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės metodus, naudojantis laboratorine įranga atlikti cheminę ir biocheminę analizę, užtikrinti jos kokybę, pateikti analizės rezultatus. Daugiau apie būsimas kompetencijas sužinosi ČIA.

Baigęs studijas gebėsi:

 • demonstruoti žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžius;
 • surasti ir taikyti chemijos mokslinę ir informacinę literatūrą savo veikloje;
 • pristatyti cheminio eksperimento ar tyrimo rezultatus raštu ar žodžiu specialistų ir nespecialistų auditorijai;
 • planuoti ir organizuoti savarankišką veiklą ir mokymąsi;
 • dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
 • vertinti naujas situacijas ir priimti tinkamus sprendimus;
 • bendrauti, bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų;
 • demonstruoti socialinį atsakingumą už savo darbo rezultatus ir jų poveikį organizacijai ir visuomenei;
 • tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, taikomus apibūdinant chemines medžiagas;
 • taikyti kvantinės mechanikos principus, apibūdinant atomų bei molekulių struktūrą ir savybes;
 • nagrinėti neorganinių ir organinių junginių struktūrą, prigimtį, savybes ir svarbiausius jų tyrimo metodus;
 • charakterizuoti pagrindinius neorganinių, organinių ir biologiškai aktyvių medžiagų cheminių reakcijų tipus ir svarbiausius jų bruožus;
 • taikyti termodinamikos ir kinetikos principus cheminiams procesams ir reakcijoms apibūdinti;
 • taikyti kokybinės ir kiekybinės cheminės analizės teorinius pagrindus ir metodus cheminių medžiagų tyrimams;
 • taikyti žinias apie chemijos ir biotechnologijų pramonės svarbiausius technologinius procesus praktinėje veikloje;
 • valdyti standartinę laboratorinę įrangą ir prietaisus, užtikrinti saugias darbo sąlygas;
 • saugiai dirbti chemijos laboratorijoje su cheminėmis medžiagomis ir elgtis pagal darbo saugos reikalavimus;
 • pasirinkti tinkamą metodą cheminių junginių sintezei ar analizei atlikti.
 • parinkti cheminei analizei reikalingas medžiagas ir priemones;
 • paimti reprezentacinius ėminius, paruošti bandinius cheminei analizei;
 • patikimai atlikti cheminę kokybinę bei kiekybinę analizę;
 • interpretuoti laboratorinių matavimų duomenis, juos sistemiškai dokumentuoti;
 • planuoti chemijos laboratorijos veiklą, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius;
 • spręsti praktines chemijos problemas, remiantis įgytomis chemijos žiniomis ir praktiniais įgūdžiais;
 • statistiškai apdoroti duomenis ir vertinti cheminės analizės rezultatus.

 

Ar studijas finansuoja valstybė?

Studijuoti  Cheminę analizę galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose.
Stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų.
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikyti 1 valstybinį brandos egzaminą.
Minimalus konkursinis balas, renkantis Cheminės analizės studijas yra ne mažesnis kaip 4,3. Jį sudaro:

Dalykas Koeficientas Skaičiuojama
Chemija 0,4 E
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 E
Matematika arba fizika, arba biologija 0,2 E/MP
Kitas dalykas (pasirinktinai, nesutampantis su 1, 2, 3) * 0,2 E/MP

E – valstybinis brandos egzaminas;
MP – metinis pažymys.
* – Į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas iš brandos atestato.

Apie  priėmimo sąlygas, skiriamus papildomus balus skaityk čia.

Ar gaučiau stpendiją?

Gerai besimokantys studentai gali gauti stpendiją.
Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos. Paprastos stipendijos dydis yra 40 Eur, padidintos – 120 Eur.
Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis Studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį.
Geriausiai besimokantys ir aktyviai mokslo taikomojoje veikloje dalyvaujantys studentai gali pretenduoti į kasmet skiriamas UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardines stipendijas.
Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nesi vilnietis?

Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. Nuomos mokestis nuo 55 Eur/mėn.

 

Ar būsi paklausus darbo rinkoje?

Darbo rinkoje stebimas nuolatinis cheminės analizės specialistų poreikio augimas, todėl baigę studijas absolventai sėkmingai įsidarbina maisto ir chemijos pramonės laboratorijose, biotechnologijos, farmacijos pramonės įmonėse. Dalį įmonių, kuriose jie dirba gali pažiūrėti  ČIA.

Absolventai dirba UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje ir jos skyriuose Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Eurofins Labtarna Lietuva”, UAB „Ekometrija“, UAB „Biocentras“, UAB „Biotechpharma“ ir UAB „Teva Baltic“ ir kt.

 

Patiko mokytis?

Baigęs Chemijos studijas Agrotechnologijų fakultete, mokslus galėsi tęsti Vilniaus, Kauno technologijų, Vytauto Didžiojo universitetuose, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Nori sužinoti daugiau?

Norėtum apie Chemijos studijas sužinoti daugiau ar turi klausimų? Mūsų fakulteto dėstytojai rengia nuotolinės konsultacijas ir plačiau papasakoja apie studijas, atsako į rūpimus būsimųjų studentų klausimus. Klausimus gali pateikti stojantiesiems@atf.viko.lt

Nuomonės

Nori sužinoti, ką apie studijas galvoja kiti?

…Esu dėkingas Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dėstytojams už suteiktas žinias, tai pagrindas jauno žmogaus karjerai. Studijų metu pažinau puikius dėstytojus, sutikau draugų ir sužinojau daug naujų dalykų. Visa tai padėjo man žengti pirmus karjeros žingsnius ir toliau augti kaip specialistui.“

Absolventas Daumantas Elijošius

…Ką man davė studijos Kolegijoje? Išsiugdžiau analitinį mąstymą, kruopštumą, darbštumą, laiko planavimą. Išmokau sistemingai kaupti, analizuoti informaciją, apibendrinti rezultatus bei rengti išvadas. Ypač daug patirties įgavau rengti pateiktis bei kalbėti prieš auditoriją. Buvo gana nemažai paskaitų apie laboratorijos veiklą, standartizaciją, metrologiją, skaičiavimus cheminėje analizėje, kas atrodė labai nuobodu ir nereikalinga, o dabar labai džiaugiuosi, kad turiu pakankamai didelį žinių bagažą. Jaučiuosi labai tvirtai ir saugiai, kai reikia atlikti skaičiavimus, pasiruošti tirpalus, paversti matavimo vienetus kitais ir dirbti su laboratorine įranga.“

Absolventė Eglė Penkaitytė

„Šiame skyriuje dirba dvi Vilniaus kolegijos Cheminės analizės absolventės – Karolina Jakštaitė ir Neringa Kasinskienė. Karolina ir Neringa yra darbščios, kruopščios ir atsakingos darbuotojos, jos ima aplinkos objektų mėginius ir atlieka tyrimus. Bendradarbiavimas su Vilniaus kolegija neapsiriboja tik studentų priėmimu į praktikas, kur jiems sudaroma galimybė susipažinti su rutininiu laboratorijos darbu ir įgyti reikalingų praktinių gebėjimų darbo vietoje, bet ir skyriaus darbuotojai dėsto studentams, dalyvauja konferencijose, studijų programų akreditacijoje bei kitose veiklose.“

Aplinkos apsaugos agentūros  Aplinkos tyrimų departamento
Rytų Lietuvos Aplinkos tyrimų skyriaus vedėjas Juozas Dautartas