Stojantiesiems

RADAI MUS, KAD GALĖTUM ATRASTI SAVE

Kviečiame studijuoti šias fakultete vykdomas studijų programas:

Agroverslo technologijos NL, NL(S), NL(S) N
Cheminė analizė NL
Maisto technologija NL, NL(S)
Veterinarija NL
Kraštovaizdžio dizainas NL, NL(S)

NL – nuolatinės studijos (trukmė – 3 m.)
NL(S) – nuolatinės sesijinės (trukmė – 3 m.)

Nuolatinių (NL) ir nuolatinių sesijinių (NL (S)) studijų trukmė 3 metai (180 kreditų). Vienerių metų studijų nuolatine ir nuolatine sesijine forma apimtis yra 60 kreditų. Vienerius mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Kiekvieną studijų semestrą studijuojamų modulių apimtis 30 kreditų.

Nuolatinės studijos (NL) organizuojamos darbo dienomis pagal fakulteto dekano patvirtintą studijų planą ir paskaitų tvarkaraštį. Teoriniai ir praktiniai dalykai dėstomi auditorijose bei laboratorijose dienos metu.

Nuolatinės sesijinės studijos (NL(S)) organizuojamos sesijomis. Rudens ir pavasario semestre organizuojama po dvi sesijas, kurių metų vyksta paskaitos, konsultacijos, atsiskaitymai. Nuolatinės sesijinės studijos studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą. Kiekvienai sesijai yra lanksčiai sudaromas tvarkaraštis, derinant su studentų poreikiais. Pagal sudarytą tvarkaraštį studentai dalyvauja paskaitose, seminaruose, rengia ir gina projektus, laiko egzaminus. Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas, todėl studentai gali studijuoti savarankiškai. Pasirinkus šią studijų formą, apie 35 proc. studijoms skirtų kontaktinių valandų studijuosite nuotoliniu būdu (likusias – sesijų metu auditorijose).

Nuolatinės sesijinės studijos nuotoliniu būdu (NL (S) N) Pasirinkus nuolatines sesijines Agroverslo technologijų studijų programos studijas, jas galima studijuoti ir nuotoliniu būdu.

Nuotolinės studijos – šiuolaikinis studijų būdas, kai mokymas ir mokymasis vyksta skirtingu laiku skirtingose vietose, o informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas sukuria mokymosi aplinką ir užtikrina mokymo(-si) procesų vyksmą.

Studijos vyksta pagal studijų planą ir nuolatinių sesijinių studijų tvarkaraštį. Nuotoliniu būdu studijuojantys studentai paskaitų teorinę, praktinę medžiagą studijuoja jiems patogiu laiku, pagal modulio dėstytojų pateikiamas rekomendacijas. Studijų plane numatytos praktikos atliekamos realioje aplinkoje. Egzaminai nuotolinių studijų studentams vyksta tuo pačiu metu kaip ir nuolatinių sesijinių studijų studentams, dėstytojų nurodytais terminais. Egzamino užduotys pateikiamos internetinėje VMA Moodle aplinkoje.

Visiems studentams organizuojamos:

  • konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje;
  • individualios konsultacijos tarp sesijų;
  • konsultacijos elektroniniu paštu;
  • bendravimas vaizdo konferencijų sistemomis „Zoom“, „Teams“.

Aktualu

Visų studijų formų (nuolatinių, sesijinių, nuotolinių) studentai yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Studentai, studijuojantys nuolatine studijų forma (tiek nuolatine sesijine, tiek nuotoline), turi teisę 50 proc. nuolaida įsigyti vienkartinį arba terminuotą viešojo transporto bilietą, 50% nuolaida taikoma ir traukinio bilietui (plačiau susipažinti apie studentams taikomas nuolaidas galite interneto svetainėje https://lsp.lt ).

Konsultuokitės! Individualios konsultacijos bei išsamesnė informacija apie studijų programas, bendrabučius, stipendijas, laisvalaikį, studentišką gyvenimą ir karjeros galimybes teikiamos:

tel. +370 640 41 804   arba el.paštu r.miakinkoviene@atf.viko.lt, 226 kab.

Susipažinti su fakulteto studijų programomis plačiau galite čia arba galima kreiptis ir į studijų programų koordinatorius:

Studijų programa Koordinatorius Telefonas El.Paštas
Agroverslo technologijos Gražina Palaitytė +370 640 41 828   g.palaityte@atf.viko.lt
Cheminė analizė Irena Čerčikienė +370 640 41 890  chemija@atf.viko.lt
Maisto technologija Laimutė Milašienė +370 640 41 931  technologija@atf.viko.lt
Kraštovaizdžio dizainas Inga Jančauskienė +370 640 42770 i.jancauskiene@atf.viko.lt
Veterinarija Virginija Jarulė +370 652 55582 v.jarulė@atf.viko.lt

Dėmesio! Stojantieji į valstybės nefinansuojamas vietas, galite gauti papildomų balų prie konkursinio balo! (Žr. lentelę)

Papildomų pasiekimų įtaka konkursiniam balui, stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

Studijų programa /
studijų krypčių grupė
Kriterijus Kriterijaus
vertė
Agroverslo technologijos Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą 1 balas
Vykdantiems žemės ūkio veiklas 1 balas
Į visas studijų programas Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą 1 balas
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas
Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą
Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse gauti pažymėjimai)

Daugiau informacijos stojantiesiems rasite čia