Katedros

Fakultete dirba trys katedros:

CHEMIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS KATEDRA

VEDĖJA Jurgita Lazdauskienė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus r.,
Studentų g.39A, Vilnius.
Tel.: +370 685 07917
el.paštas: j.lazdauskiene@atf.viko.lt

ADMINISTRATORĖ: Kristina Žilionytė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus r.
5 kabinetas, tel. +370 640 42727
el. paštas k.zilionyte@atf.viko.lt

KRAŠTOTVARKOS IR AGROVERSLO TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

VEDĖJA dr. Gražina Palaitytė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Studentų g. 39A, Vilnius
246 kabinetas, tel. +370 640 41828
el. paštas: g.palaityte@atf.viko.lt

KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINO studijų programa
KOORDINATORĖ: dr. Inga Jančauskienė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Dvaro g. 1 korpusas 2, Buivydiškės, Vilniaus r.
LL5 kabinetas, tel. +370 640 42770
paštas: i.janckauskiene@atf.viko.lt

ADMINISTRATORĖ: Inga Jančauskienė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Dvaro g. 1 korpusas 2, Buivydiškės, Vilniaus r.
1 kabinetas, tel. +370 640 42770
el. paštas: i.jancauskiene@atf.viko.lt

VETERINARIJOS KATEDRA

VEDĖJA dr. Virginija Jarulė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Dvaro g. 1, Buivydiškės, Vilniaus r.
6 kabinetas, tel. +370 652 55582
el. paštas: v.jarulė@atf.viko.lt

ADMINISTRATORĖ Rusnė Staneliūnaitė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Dvaro g. 1, Buivydiškės, Vilniaus r.
6 kabinetas, tel. +370 663 53315
el. Pastas: r.staneliunaite@atf.viko.lt

Katedros uždaviniai:

 • Organizuoti ir vykdyti studijas, laiduoti jų kokybę.
 • Skleisti katedros kuruojamos studijų krypties(-čių) teorines ir praktines žinias.
 • Organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) meninę veiklą.
 • Katedros funkcijos:

 • Planuoja ir organizuoja katedros veiklą atsižvelgdama į katedros posėdyje priimtą, su prodekanu suderintą ir dekano patvirtintą katedros veiklos planą.
 • Sudaro galimybes katedros nariams vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) meninę veiklą, atsako už šios veiklos kokybę.
 • Rengia dalykų (modulių) aprašus, atsako už jų vykdymo kokybę.
 • Viešina dalykų (modulių) aprašus Akademinėje informacijos sistemoje (AIS).
 • Rūpinasi dalyko (modulio) studijoms reikalingomis mokymo(si) priemonėmis.
 • Teikia siūlymus studijų programos komitetui atnaujinti studijų programą(-as).
 • Inicijuoja ketinamų vykdyti studijų programų rengimą.
 • Planuoja katedros narių darbo krūvį.
 • Planuoja katedros narių kvalifikacijos tobulinimą.
 • Katedros posėdyje svarsto atestacijai pateiktus katedros narių akademinės veiklos rezultatus ir pretendentų į dėstytojo pareigas akademinę bei profesinę veiklą.
 • Bendradarbiauja su socialiniais dalininkais ir teikia dekanui siūlymus sudaryti bendradarbiavimo sutartis.
 • Organizuoja studentų praktikas, analizuoja, vertina ir tobulina praktinio mokymo kokybę (išskyrus tuos atvejus, kai fakultetuose yra įsteigti praktinio mokymo skyriai).
 • Rengia baigiamosios ir profesinės veiklos praktikos metodines rekomendacijas.
 • Rengia metodinius baigiamojo darbo (projekto) nurodymus ir teikia tvirtinti dekanui.
 • Organizuoja studijų baigiamąjį etapą.
 • Teikia dekanui siūlymus atnaujinti katedros kuruojamos(-ų) studijų programos(-ų) materialiąsias sąlygas.
 • Planuoja mokslo ir mokomosios literatūros leidybą.
 • Atlieka studentų, absolventų, darbdavių nuomonės tyrimus apie studijų kokybę.
 • Atlieka numatomų rengti specialistų poreikio ir rengiamų specialistų įsidarbinimo galimybių vertinimą.
 • Įvertina asmenų, studijavusių Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, rezultatų ir studijuojamos ar ketinamos studijuoti programos dalykinių reikalavimų atitiktį.
 • Dalyvauja vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą.
 • Dalyvauja atliekant vykdomos studijų programos savianalizę ir rengiant savianalizės suvestinę.
 • Rengia ir įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
 • Inicijuoja ir(ar) dalyvauja organizuojant studijų kryptį(-is) atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius (konkursus, koncertus, plenerus, parodas ir kt.).
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus.
 • Dalyvauja tarptautinėse programose.
 • Dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių organizacijų veikloje.