Tarptautiniai ryšiai

Šiandieninė Lietuva – dinamiškos ekonominės, politinės ir socialinės bendrijos – Europos Sąjungos – pilnateisė dalis. Todėl bendradarbiavimas, atvirumas tampa fundamentinėmis vertybėmis, kuriomis grindžiame savo veiklą, siekdami prisidėti prie savo valstybės, o kartu prie Europos Sąjungos šalių bendros gerovės kūrimo.

Viniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto
VIZIJA

Atvira, nuolat atsinaujinanti, turinti plačius tarptautinius ryšius, puoselėjanti europinę aukštojo mokslo dimensiją, integruojanti naujausias dalykų žinias į fakulteto studijų programas, diegianti pažangias mokymo technologijas, siekianti aukšto dėstytojų ir studentų užsienio kalbų mokėjimo lygio bei profesinės kvalifikacijos.

VERTYBĖS

 • Atvirumas – pagrindinė vertybė, siekiant plėtoti kolegijos tarptautinių ryšių politiką: plačiai informuodami apie Kolegijos mokslines veikas, studijas skatiname tarptautinius akademinius mainus.
 • Bendradarbiavimas – padeda siekti bendrų tikslų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
 • Sąryšingumas – inspiruoja naujų, tarpdalykinių programų vystymą, tobulinimą.
 • Mobilumas – skatina veikti asmenį plačioje socialinių santykių erdvėje.
 • Profesinis sąmoningumas – skatina siekti aukštų profesinių gebėjimų.
 • Profesinė erudicija – lemia dėstytojo profesinę kvalifikaciją.

TIKSLAI

 • Užmegzti glaudžius ryšius su užsienio partneriais
 • Modernizuoti Agrotechnologijų fakulteto studijų programas
 • Skatinti studentų ir dėstytojų tarptautinius mainus
 • Tobulinti dėstytojų užsienio kalbų mokėjimo lygį
 • Dalyvauti bei bendradarbiauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose, konferencijose, seminaruose, kalbų kursuose.
 • Bendradarbiauti suaugusiųjų švietimo, testinio mokymosi tarptautinėse programose.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagalba modernizuoti, atnaujinti fakulteto mokymo materialinę bazę.