Chemijos katedra

VEDĖJA Irena Čerčikienė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Studentų g. 39A, Vilnius
220 kabinetas, tel.+370 640 41 890
El.paštas chemija@atf.viko.lt

ADMINISTRATORĖ Kristina Žilionytė
ADRESAS: Agrotechnologijų fakultetas,
Studentų g. 39A, Vilnius
220 kabinetas, tel.+370 640 42 727
El.paštas k.zilionyte@atf.viko.lt
Katedros adresas:
Studentų g. 39A, Vilnius
El. p. 
chemija@atf.viko.lt

Chemijos katedra įkurta 1995 m. rugsėjo 13 d.

Katedra kuruoja Fizinių mokslų srities, Chemijos krypties, Analizinės chemijos studijų šakos studijų programą Cheminė analizė (akredituota iki 2023 m. birželio 30 d.)

Chemijos katedra – dinamiška, atvira, lanksti, vertinanti studentų ir dėstytojų iniciatyvą, skatinanti specialistų tobulėjimą, reikli studijų kokybei bei dėmesinga studentui. Katedra puoselėja aplinką, kurioje formuotųsi laisvos ir atsakingos asmenybės, siekiančios kompetencijos profesinėje veikloje.

Chemijos katedros pagrindinis tikslas – užtikrinti kokybišką studijų programos Cheminė analizė vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, atsižvelgiant į mokslo ir technologijų inovacijas, plėtoti mokslo taikomąją veiklą.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys: 

 • Organizuoti ir vykdyti studijas, laiduoti jų kokybę.
 • Skleisti katedros kuruojamos studijų krypties teorines ir praktines žinias.
  Organizuoti ir vykdyti mokslo taikomuosius tyrimus.

Katedros funkcijos:

 • Planuoja ir organizuoja katedros veiklą pagal katedros posėdyje priimtą, su prodekanu suderintą ir dekano patvirtintą metinį katedros veiklos planą.
 • Sudaro galimybes katedros nariams vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus ir atsako už šios veiklos kokybę.
 • Rengia studijų dalykų aprašus, atsako už jų vykdymo kokybę.
 • Viešina studijų dalykų aprašus Akademinėje informacijos sistemoje (AIS).
 • Teikia siūlymus studijų programos komitetui atnaujinti studijų programą.
 • Inicijuoja ketinamų vykdyti studijų programų rengimą.
 • Planuoja katedros narių darbo krūvį.
 • Planuoja katedros narių kvalifikacijos tobulinimą.
 • Katedros posėdyje svarsto atestacijai pateiktus katedros narių akademinės veiklos rezultatus ir pretendentų į dėstytojo pareigas akademinę bei profesinę veiklą.
 • Katedros posėdyje aptaria, kaip konkurse dalyvaujantys pretendentai eiti dėstytojo pareigas atitinka katedros poreikius.
 • Bendradarbiauja su socialiniais dalininkais ir teikia dekanui siūlymus sudaryti bendradarbiavimo sutartis.
 • Organizuoja studentų praktikas, analizuoja, vertina ir tobulina praktinio mokymo kokybę.
 • Rengia profesinės veiklos ir baigiamosios praktikų metodines rekomendacijas.
 • Rengia baigiamojo (projekto) ir teikia tvirtinti dekanui.
 • Organizuoja studijų baigiamąjį etapą:
  • aprobuoja baigiamųjų darbų (projektų) vadovų pateiktas baigiamųjų darbų (projektų) temas ir teikia tvirtinti fakulteto dekanui;
  • fakulteto dekanui teikia baigiamųjų darbų (projektų) vadovų, recenzentų bei baigiamųjų darbų (projektų) ir baigiamųjų egzaminų kvalifikavimo komisijų narių kandidatūras;
  • organizuoja baigiamųjų darbų (projektų) peržiūras, gynimą katedros posėdyje ir viešą gynimą kvalifikavimo komisijoje.
 • Teikia dekanui siūlymus atnaujinti katedros kuruojamos studijų programos materialiąsias sąlygas.
 • Rengia vadovėlius, mokymo knygas, mokslo straipsnius ir kitas studijų bei taikomosios mokslo veiklos priemones.
 • Bendradarbiauja su studijų programos komitetu atlikdama studentų, absolventų, darbdavių nuomonės tyrimus apie studijų kokybę ir vykdydama absolventų karjeros stebėseną.
 • Atlieka numatomų rengti specialistų poreikio ir rengiamų specialistų įsidarbinimo galimybių vertinimą.
 • Įvertina asmenų, studijavusių Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, rezultatų ir studijuojamos ar ketinamos studijuoti programos dalykinių reikalavimų atitiktį.
 • Dalyvauja vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą.
 • Dalyvauja atliekant vykdomos studijų programos savianalizę ir rengiant savianalizės suvestinę.
 • Rengia ir įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
 • Inicijuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus ir kitus renginius (konkursus ir kt.).
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus.
 • Dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose.
 • Dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių organizacijų veikloje.
 • Vykdo švietėjišką ir studijų populiarinimo veiklą Lietuvoje ir užsienyje.
 • Rengia pareigines instrukcijas chemijos laboratorijoje dirbantiems laborantams.
 • Rengia saugaus darbo chemijos laboratorijoje taisykles ir rūpinasi saugiu darbu laboratorijoje.
 • Atlieka kitas funkcijas, apibrėžtas dekano įsakymu.
 • Katedros veiklos rezultatus kasmet analizuoja katedros veiklos ataskaitoje.

Mokslo taikomosios laboratorijos veiklos sritys:

 • Gyventojų ir įmonių geriamojo vandens ir dirvožemio kokybės užsakomieji tyrimai;
 • Konsultacijos Vilniaus miesto moksleiviams atliekant gamtamokslinius tiriamuosius projektus;
 • Vilniaus kolegijos studentų mokslo taikomosios veiklos skatinimas, tyrėjo įgūdžių formavimas.

Katedra siūlo praktikumų ciklą bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų moksleiviams:

Katedra siūlo dalykus anglų kalba Erasmus + studentams:

Physical Chemistry 6 cr
 Chromatographis Analysis  6 cr
 Specialization Practice  9 cr
 Final Practice  9 cr

Profesinės perspektyvos:

Biotechnologija yra sparčiausiai auganti pramonės sritis pasaulyje. Biocheminiai tyrimai vykdomi įvairiose mokslo institucijose ir įmonėse, biotechnologijos metodai ir produktai naudojami daugelyje veiklos sričių – medicinoje, farmacijoje, chemijos pramonėje, žemės ūkyje, aplinkosaugoje, o jos sėkmingam progresui būtinas daugelio sričių specialistų dalyvavimas. Todėl didėja šios srities specialistų poreikis, darbdavių nuomone, ypač reikalingi praktinių įgūdžių turintys specialistai, gebantys dirbti šiuolaikinėje chemijos laboratorijoje.

Katedros dėstytojai

Vardas
Pavardė

Pareigos

Dėstomi dalykai

El.paštas

Irena
Čerčikienė
lektorė,
katedros vedėja
Laboratorinių tyrimų pagrindai; Bendroji ir neorganinė chemija, Chemija I, Analizinė chemija, Tyrėjo įgūdžių praktika, BD vadovė i.cercikiene@atf.viko.lt
Julius Gagilas lektorius Biocheminės analizės metodai
Jolanta
Jurkevičiūtė
inžinierė
chemikė,
lektorė
Taikomoji fizika, Laboratorijų veikla, Spektrinė analizė, Chemija I, Chemija II, LPD Maisto analizė j.jurkeviciute@atf.viko.lt
Eimantas
Pimpė
lektorius Biotechnologija, Biochemija, Mikrobiologija e.pimpe@atf.viko.lt
Edvin Stankevič lektorius Biotechnologija, Biochemija e.stankevic@atf.viko.lt
Renata Chalkovskaja lektorė Bioproduktų išskyrimas ir gryninimas, Biocheminės analizės metodai r.chalkovskaja@atf.viko.lt
Nijolė
Ružienė
mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja, lektorė Chemija II. Cheminių tyrimų ir Baigiamoji praktikos n.ruziene@atf.viko.lt
Ingrida Radveikienė lektorė Organinė chemija, Aplinkos objektų analizė, Elektrocheminė analizė, Žemės ūkio chemija ir analizė, Agrochemijos praktika i.radveikiene@atf.viko.lt
Gitana
Zaleskienė
lektorė Aplinkosauga, BD vadovė, Žmogaus sauga g.zaleskiene@atf.viko.lt
dr.Inga Stankevičienė docentė
Fizikinė chemija, Chemija II, Mokslinių tyrimų metodologija; Chromatografinė analizė, Cheminės analizės metodų patvirtinimo praktika, Cheminės analizės kokybė, LPD Maisto analizė
inga.stankeviciene@atf.viko.lt
Kristina
Žilionytė
lektorė, katedros administratorė Informacinės technologijos, Matematika ir statistika, Taikomoji matematika ir informatika, Tiksliųjų mokslų pagrindai k.zilionyte@atf.viko.lt
Agnė Abramavičiūtė laborantė chemijos.laboratorija@atf.viko.lt
a.abramaviciute@atf.viko.lt 

Dėstytojų parengta mokymo/si metodinė medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai

Strateginis partneris ThermoFisher Scientific