Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmuo, kuris:

 

 1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
 2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdamas studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 7. neturi akademinių skolų.

2017 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2015 m. spalio 16 d. iki 2016 m. spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos) ir karo tarnybą atliko ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 15 d. (jeigu asmuo atliko karo tarnybą po 2016 m. spalio 15 d., už studijas sumokėtos kainos dalis jam bus kompensuojama baigus pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas);
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Studijuojantis asmuo privalo iki 2017 m. vasario 6 d. savo fakulteto Studijų skyriui pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus ir pateikti Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki 2017 m. vasario 10 dienos privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per informacinę sistemą PARAMA bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą;
 2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinanti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

 

Susiję teisės aktai:

 • Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397).
 • Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-59 (Žin., 2012-09-04, Nr. 103-5266).

 

 

Daugiau informacijos jums suteiks:
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Kristina Kaučikienė
Tel. (8-5) 2 629 626; el. paštas kristina.kaucikiene@vsf.lt