Studijų ir darbo organizavimas Vilniaus kolegijoje 2020-2021 m.m. rudens semestro metu

INFORMACIJA STUDENTAMS

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės nutarimu dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo, iki 2021 m.  sausio 31 d. 24 val. studijas vykdyti nuotoliniu būdu.

 Vadovaujantis Darbo organizavimo Vilniaus kolegijoje valstybės lygio ekstremalios situacijos metu taisyklėmis, studentams privaloma laikytis šių nurodymų:

 1. Kolegijos patalpose privaloma naudoti veido apsaugos priemones.
 2. Šalia įėjimų į Kolegijos pastatus sudaroma galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje turi būti pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos).
 3. Nerekomenduojama būriuotis koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, prie bendrai naudojamos organizacinės ir kt. technikos, naudotis liftu daugiau nei vienam asmeniui vienu metu.
 4. Tarp studentų, dalyvaujančių paskaitose, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m. atstumas.
 5. Studentui, turinčiam ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į Kolegiją vykti draudžiama. Tokiais atvejais būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl konsultacijos.
 6. Studentas turi būti nedelsiant nušalinamas nuo paskaitų, jei jam esant Kolegijoje pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir jam rekomenduoja pasikonsultuoti karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.
 7. Studentas, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą su asmeniu, kuriam privaloma izoliacija, turi informuoti fakulteto dekaną, su kuriuo derinamas tolesnis studijų vykdymo procesas.
 8. Studentas, kuriam privaloma izoliacija grįžus iš užsienio valstybės, privalo nustatytą izoliacijos laikotarpį studijuoti nuotoliniu būdu.
 9. Studentas privalo pagal galimybes nedelsiant informuoti Fakulteto dekaną, bendrabučio vedėją, bendrabučiuose ne bendrabučio vedėjo darbo metu – bendrabučio sargą), jeigu jam yra nustatyta COVID-19.

Nuotolinių studijų organizavimas

Nuotolinių studijų organizavimas Baigiamųjų darbų rengimas ir gynimas Parama studentams Nemokamos psichologo konsultacijos Kur kreiptis?

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS VILNIAUS KOLEGIJOJE 2020-2021 m. m.

 • Nuotolinės studijos vyksta virtualioje mokymo (-si) aplinkoje Moodle, Teams, Office365.

Informacija studentams apie nuotolinių studijų vykdymą. Informacija dėstytojams apie nuotolinių studijų vykdymą.

 • Studijų dalyko (modulio) paskaitos, seminarai, pratybos ir kt. užsiėmimai vyksta tiesioginiu kontaktiniu ir / ar nuotoliniu būdu studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku.
 • Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai studentų praktikos 2020–2021 studijų metų rudens semestre vykdomos pagal studijų planą laikantis saugos ir sveikatos reikalavimų.

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS IR GYNIMAS

Vilniaus kolegija laikosi pozicijos, kad valstybės lygio ekstremalios situacijos nulemtos papildomos išorinės aplinkybės neturi daryti įtakos baigiamųjų darbų rengimo procesams, pvz., empirinių duomenų rinkimui, eksperimentų atlikimui, šaltinių analizei. Kviečiama, laikantis saugumo ir viruso plitimo prevencijos reikalavimų, susitikti su baigiamojo darbo vadovais konsultacijoms Vilniaus kolegijos erdvėse ir bendrauti nuotoliniu būdu.

Rengiant baigiamąjį darbą, kviečiama pasinaudoti elektroniniais ištekliais: Duomenų bazėmisElektroninėmis knygomisVirtualia bibliotekaPARAMA STUDENTAMS

Finansinė

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu Vilniaus kolegijos studentams teikiama įprasta finansinė parama. Kilus klausimams kreipkitės į fakultetų Studijų skyrių darbuotojus.

Akademinė

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu studentams yra teikiama akademinė parama. Visais su studijomis susijusiais klausimais kreipkitės į dėstytojus ar kitus fakultetų atsakingus darbuotojus.

Karjeros siekimo

Karjeros konsultacijas (CV, darbo, praktikos paieška ir kt.) studentams nemokamai teikia Beata Gervickaitė, Karjeros centro vedėja. Registruotis el. paštu karjeroscentras@viko.lt

Darbo ir praktikos skelbimai – Karjera.viko.lt,  Facebook.com/vk.karjera NEMOKAMOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu Vilniaus kolegijos studentai ir dėstytojai bei kiti darbuotojai gali gauti nemokamą psichologinę konsultaciją. Studentus konsultuoja psichologė Nomeda Sindaravičienė.

Kviečiame kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba  8 687 30 095. Konsultacijos konfidencialumas garantuojamas!

Mes visada galime kartu keisti tai, ką galima  pakeisti (mintis, emociją, elgesį), ir išmokti gyventi su tuo, ko pakeisti negalima. KUR KREIPTIS

 • Dėl techninių kliūčių jungiantis prie Vilniaus kolegijos informacinių sistemų, Teams, virtualios mokymo (-si) aplinkos Moodle kreipkitės į Informacinių technologijų centrą el. paštu itpagalba@viko.lt arba į IT pagalbos centrą adresu help.viko.lt
 • Dėl nuotolinių studijų – el. paštu distance@viko.lt, studentai pirmiausiai turi kreiptis į dėstytoją
 • Dėl studijų proceso konsultuoja fakultetų atsakingi darbuotojai.
 • Dėl nuotolinių karjeros konsultacijų studentai gali kreiptis b.gervickaite@viko.lt .
 • Psichologė Nomeda Sindaravičienė konsultuoja kolegijos dėstytojus ir studentus – n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba 8 687 30 095.

INFORMACIJA DARBUOTOJAMS

 1. Padaliniuose darbas turi būti organizuojamas taip, kad tarp darbuotojų būtų įmanoma išlaikyti bent 1 metro atstumą vienas nuo kito, išskyrus atvejus, jeigu tarp darbo vietų yra įrengtos pertvaros. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas atstumas negali būti užtikrinamas, rekomenduojama taikyti lanksčius darbo grafikus.
 2. Padaliniuose, esant galimybei, ribojamas fizinis kontaktas tarp darbuotojų, tačiau jei fizinis kontaktas yra būtinas, ribojamas kontakto laikas (ne ilgiau kaip 15 min.). Padaliniuose organizuojant darbuotojų susirinkimus, posėdžius ir susitikimus, pirmenybė turi būti teikiama jų organizavimui ir vykdymui nuotoliniu būdu. Organizuojant fizinį susitikimą dalyvių skaičius neturi viršyti 30 asmenų.
 3. Veido apsaugos priemonėmis privaloma naudotis aptarnaujant lankytojus, taip pat rekomenduojama lankantis bendro naudojimo patalpose ir kituose padaliniuose.
 4. Nerekomenduojama darbuotojams būriuotis koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, prie bendrai naudojamos organizacinės ir kt. technikos, naudotis liftu daugiau nei vienam asmeniui vienu metu. Siekiant išvengti būriavimosi, susitarus su padalinio vadovu, gali būti keičiamas padalinio darbuotojų pietų pertraukos laikas.
 5. Darbuotojams rekomenduojama savarankiškai kiekvieną dieną prieš atvykstant į darbą pasimatuoti temperatūrą. Padalinio vadovas darbuotojus turi informuoti, kur prireikus darbuotojas galėtų pasimatuoti temperatūrą darbo vietoje.
 6. Darbuotojas apie pasireiškusius simptomus (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) privalo tiesioginį savo vadovą ir pagal galimybes dirbti nuotoliniu būdu arba kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo.
 7. Jei darbuotojui darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių, darbuotojas turi būti nedelsiant nušalinamas nuo darbo, jam turi būti rekomenduota pasikonsultuoti karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
 8. Darbuotojui arba asmeniui, su kuriuo darbuotojas turėjo tiesioginį fizinį kontaktą, nustačius COVID-19, darbuotojas apie tai privalo pagal galimybes nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą.
 9. Darbuotojai, kuriems vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais privaloma izoliacija grįžus iš užsienio valstybių, privalo nustatytą izoliacijos laikotarpį dirbti nuotoliniu būdu, o nesant galimybės darbo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu, kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo.
 10. Darbuotojas, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą su asmeniu, kuriam privaloma izoliacija, turi informuoti tiesioginį vadovą, su kuriuo derinamos tolesnio darbuotojo darbo organizavimo sąlygos.
 11. Darbuotojai ir dėstytojai, bei asmenys dalyvaujantys studijų procese, bendrose uždarose erdvėse dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 12. Prioritetas turi būti teikiamas nuotoliniam lankytojų aptarnavimui. Darbo vietoje lankytojai turėtų būti aptarnaujami tik esant būtinybei, ribojant aptarnaujamų vienu metu lankytojų skaičių taip, kad lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. patalpos plotas arba vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas.
 13. Laukdami lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Jeigu to užtikrinti nėra galimybės, lankytojų srautą turi reguliuoti padalinio vadovo paskirtas asmuo.
 14. Turi būti apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, jei įmanoma, išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis.
 15. Aptarnaujami tik veido apsaugos priemones dėvintys lankytojai.

Dėl koronaviruso prevencijos priemonių ir nurodymų, gaunamų iš LR Vyriausybės, gali būti vykdomi pakitimai, todėl nepamirškite skaityti www.viko.lt naujienas ir sekti tvarkaraščius bei informaciją gaunamą el. paštu.

DARBO ORGANIZAVIMO VILNIAUS KOLEGIJOJE VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TAISYKLĖS

BIBLIOTEKA

Bibliotekose knygų išdavimas ir grąžinimas vykdomas. Kiekvieno fakulteto bibliotekos lankytojų aptarnavimo tvarka yra skirtinga, ji bus skelbiama fakultetų interneto ir socialiniuose puslapiuose bei išsiųsta fakultetų bendruomenės nariams kolegijos elektroniniu paštu. Raginame naudotis ne tik spausdintais, bet ir elektroniniais ištekliais nuotoliniu būdu: Duomenų bazėsElektroninės knygosVirtuali biblioteka. Bibliotekos darbuotojai teiks konsultacijas elektroniniu paštu ir telefonu (kontaktai). Naujienas apie bibliotekos veiklą sekite bibliotekos interneto puslapyje.

Bibliotekose aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai. Atvykus į biblioteką, laukdami aptarnavimo, lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Lankytojams privalu laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). Lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), neaptarnaujami.