Agrotechnologijų fakultete įvyko antrasis ERASMUS+ Projekto DISTINCT „Skaitmeninė parama chemijos mokymui“ (angl. “Digital Support in Chemistry Teaching (DISTINCT)“) partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo ir kolegas iš Lenkijos, Italijos, Latvijos bei Austrijos universitetų, Europos chemijos teminio tinklo asociacijos (ECTN) atstovus, 2024 m. sausio 24‑25 dienomis priėmė Agrotechnologijų fakulteto atstovai: Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorės: Erasmus+ koordinatorė Nijolė Ružienė ir Kristina Žilionytė; Fakulteto prodekanė dr. Erika Kubilienė ir projektų vadovas Marius Ignatonis.

Susitikimo metu akcentuotas pagrindinis Projekto tikslas – ieškoti tinkamo požiūrio į skaitmeninę chemijos transformaciją, atsižvelgiant į praėjusios pandemijos situaciją, plėtoti patirtimi grįstą skaitmeninę pedagogiką (mokymasis iš kolegų, požiūris „iš apačios į viršų“), diegti prieinamas pagalbines technologijas, skirtas nuotoliniam ir mišriam mokymui/si, sukurti DISTINCT platformą – integruotą švietimo ir praktinio mokymo nuostatų chemijos sektoriuje sistemą.

Susitikimo metu aptartos Projekto DISTINCT įgyvendinimo veiklos, numatyti konkretūs terminai ir kiekvienos partnerinės institucijos įsipareigojimai: Projekto rezultatų projektavimas ir kūrimas, testavimas, monitoringas ir įgyvendinimas; sklaidos profesinei bendruomenei ir visuomenei renginiai, publikacijos, dalyvavimas konferencijose; sąveika su kitais projektais, veikla, apimanti visą chemijos sektorių, tinklų kūrimas siekiant skaitmeninės transformacijos; projekto valdymas, bendravimas tarp partnerių, ataskaitų rengimas, partnerių susitikimų organizavimas. Projekto rezultatai bus tiesiogiai taikomi tiek nacionaliniame kontekste institucijose partnerėse, tiek ir Europos lygmeniu (per Europos chemijos teminio tinklo asociaciją ECTN (European Chemistry Thematic Network Association) ir asocijuotų partnerių veiklą). Projekto rezultatai bus integruoti į bendrą skaitmeninimo politiką nacionaliniu (instituciniu) ir tarptautiniu (Europos chemijos švietimo sektoriaus) lygiu.

Siekiama, kad Projekto rezultatai atlieptų akademinės chemijos bendruomenės poreikius, susijusius su skaitmenine transformacija. Projekto DISTINCT konsorciumas teikia paramą ir pagalbą sprendžiant pagrindinius klausimus, susijusius su Skaitmenine transformacija: „Kaip subalansuotai, sistemingai atlikti skaitmeninę cheminių studijų transformaciją?; „Kaip gyventi ir išgyventi skaitmeniniame pasaulyje?“; „Kaip priimti „naują realybę“, įveikti IT sukeltus psichologinius barjerus?“; „Kaip po ilgo stabilumo ir nuspėjamumo laikotarpio priprasti prie pandemijos sukeltos rizikos ir netikrumo?“; „Kaip elgtis, ištrūkus iš kasdienybės ritmo?; „Kaip, taikant skaitmeninius sprendimus, sukurti atsparumą galimoms ateities krizėms?“

Projekto rezultatai – DISTINCT platforma (integruota daugiakalbė gerosios praktikos saugykla, paremta savarankiško mokymosi moduliais); nuotolinio mokymo/si priemonių rinkinys (Remote Lecturing Support Toolkit); pagalbos darbui nuotolinėse laboratorijose priemonių rinkinys (Remote Laboratories Support Toolkit); visų suinteresuotų šalių parama ir rekomendacijos – be jokios abejonės, prisidės prie skaitmeninės pedagogikos ir skaitmeninių priemonių naudojimo chemijos mokyme/si patirties tobulinimo, teiks paramą akademiniam, techniniam ir administraciniam personalui (internetinė mokymo medžiaga studentams ir mokytojams, įskaitant mokomuosius vaizdo įrašus apie IT priemonių naudojimą mokymo/si veiklose). Projekto rezultatai suteiks galimybę plačiau atverti chemijos studijas specialiųjų poreikių turintiems asmenims. Projekto metu skirtingų institucijų partneriai, atsižvelgdami į savo poreikius, kuria geros praktikos pavyzdžius, siekia užtikrinti iniciatyvų poveikį ir tvarumą. Metodinės gairės ir parama numatoma ir kitiems švietimo bei mokymo sektoriams chemijos srityje (vidurinėms mokykloms, profesiniam mokymui, mokymuisi darbo vietoje). Tikimasi, kad Projekto rezultatai – DISTINCT priemonių rinkiniai, rekomendacijos bei terpės – palengvins dėstytojų ir studentų darbą, juos motyvuos siekti studijų programose numatytų studijų rezultatų.

Projekto koordinatorius – Krokuvos Jogailos universitetas (Jagiellonian University in Krakow, Lenkija). Partneriai: Bolonijos universitetas (University of Bologna, Italija), Vienos technikos universitetas (Technical University of Vienna, Austrija), Latvijos universitetas (University of Latvia, Latvija), Europos chemijos teminių tinklų asociacija (European Chemistry Thematic Network Association, Belgija), Vilniaus kolegija (Lietuva).

Džiaugiamės ir didžiuojamės galimybe būti Projekto DISTINCT konsorciumo dalimi, įnešti svarų indėlį į projekto rezultatų kūrimą bei įgyvendinimą, kartu kurti ateitį, kurioje chemijos studijos tampa dar labiau prieinamos, efektyvios ir įkvepiančios. Daugiau informacijos apie projektą DISTINCT (Nr. 2021-1-PL01-KA220-HED-000027619): https://ectn.eu/work-groups/distinct/

Partnerių susitikimo akimirkos