Konferencijos 2021 kvietimas

EN

  

VILNIAUS  KOLEGIJOS
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

KVIETIMAS

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje

Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2021

2021 m. gegužės 6 d.

Konferencijos tikslas – analizuoti inovatyvių technologijų taikymą siekiant tvaraus konkurencingumo kuriant darnią aplinką ir modeliuojant kompetencijas ateities specialistui.
Konferencijos temų kryptys: 

 • Aplinkos apsaugos politika ir įmonių socialinė atsakomybė;
 • Technologinės pažangos tendencijos ir lūkesčiai (agroverslo technologijų, maisto technologijos, kraštovaizdžio dizaino, cheminės analizės, veterinarijos) specialistams;
 • Gyvūnų sveikatos ir gerovės politika;
 • Aplinkosaugos aspektai bioekonomikoje;
 • Maisto technologijos: sauga ir kokybė;
 • Darnaus vystymosi principai kraštovaizdžio formavimo kontekste.

Konferencijos kalba: lietuvių, anglų, rusų.
Konferencijos pranešimo trukmė – 10-15 min. pranešimui.
Svarbiausios datos:

Pranešimai atitinkantys konferencijos tematiką pateikiami el. paštu studiju  studiju.skyrius@atf.viko.lt, iki balandžio 26 d.

Straipsniai atitinkantys reikalavimus (reikalavimai čia) siunčiami po konferencijos iki 2021 m. gegužės 15 d. Visi straipsniai bus recenzuojami konferencijos Redakcinėje kolegijoje. Neatitinkantys reikalavimų straipsniai nebus spausdinami.
Iki 2021 m. rugsėjo 30 d straipsniai bus publikuojami konferencijos el.leidinyje.

Informacija teikiama el. paštu studiju.skyrius@atf.viko.lt, tel. +370 64041804,  skelbiama fakulteto puslapyje: https://atf.viko.lt/

Konferencijos programą atsiųsime el. paštu iki 2021 m. gegužės 3 d.

 

Invitation to the Republic Scientific-Practical Conference

MODERN TECHNOLOGIES FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT

6th May 2021

The purpose of the conference – to analyse the application of innovative technologies for sustainable competitiveness by creating a sustainable environment and modelling competencies for the future specialist.

Conference topics:

 • Environmental policy and corporate social responsibility;
 • Trends in technological progress and expectations for agribusiness technology;
 • Food technology,landscape design, chemical analysis and veterinary medicine professionals
 • Animal health and welfare policy;
 • Environmental aspects in bioeconomy
 • Food technology: safety and quality;
 • Principles of sustainable development in the context of landscape formation.

Conference languages: Lithuanian, English and Russian.
Presentation duration: 10-15 min.

Key dates:

 • Speakers are invited to register by 23rd April 2021
 • Participant registration deadline: 23rd April 2021

Presentation submission deadline: 26th April 2021 via e-mail: studiju.skyrius@atf.viko.lt

Articles that conform to the requirements (see Requirements) should be submitted after the conference by 15th May 2021. All articles will be peer-reviewed at the Conference Editorial Board. Articles that do not meet the requirements will not be considered for publication.
Articles will be published in the conference e-proceedings by 30th September 2021.
Information is provided via e-mail: studiju.skyrius@atf.viko.lt , telephone: +370 640 41 804, on the faculty website: https://atf.viko.lt/ 

The conference programme will be sent via e-mail by 3rd May 2021