Leonardo programa

Leonardo da Vinci programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo politiką.

Mobilumo projektai

Mobilumo projektai – tai galimybė išvykti į Europos šalį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių, atlikti praktiką įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis technologijomis, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, keistis patirtimi su kolegomis.
2007 m. pabaigoje prasidės nauji projektai – parengiamieji vizitai. Parengiamieji vizitai bus skirti pasirengimui naujo Leonardo da Vinci programos projekto rengimui. Šių projektų metu projektų rengėjai vyks pas į užsienio partnerių organizacijas ir planuos bei rengs naujas projektų paraiškas. Parengiamieji vizitai bus finansuojami iš bendro programos biudžeto.

Naujovių perkėlimo projektai

Naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams.
Naujovių perkėlimo projektų tikslas – gerinti Europos profesinio švietimo ir mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, adaptuojant ir integruojant į viešas ar privačias profesinio mokymo sistemas ir įmones nacionaliniu, vietiniu, regioniniu ar sektoriniu lygmeniu ankstesnių Leonardo da Vinci programos projektų ar kitų naujoviškų projektų turinį ar rezultatus. Naujovių perkėlimas turės apimti:

  • tikslinės grupės poreikių nustatymą ir analizę;
  • naujoviško turinio parinkimą ir analizę bei perkėlimo tinkamumo analizę;
  • turinio integraciją (ar pripažinimą) į Europinę, nacionalinę, regioninę, vietinę ir/ar sektorinę mokymo sistemas ir praktikas.

Naujovių perkėlimas skirtas:

  • naujovių pritaikymui prie mokymo sistemų, kultūros, poreikių ir reikalavimų tikslinėms grupėms;
  • naujovių perkėlimui į naują socialinį-kultūrinį ir kalbinį kontekstą;
  • naujovių panaudojimą naujame sektoriuje ar naujai tikslinei grupei, įtraukiant testavimą visuomenėje ar privačioje mokymo struktūroje.